Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon av Puratos NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1377 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis (LMG S-15136) as a feed additive for suckling piglets, all minor porcine species other than reproductive animals (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘fordøyelsesforbedrende middel’. Det er fra før godkjent for fjørfe, avvent smågris og slaktegirs, og er nå godkjent for diende smågris og alle mindre svinearter unntatt dyr holdt for bruk i reproduksjon. Det er ikke vist effekt hos purker, og preparatet er derfor ikke foreslått godkjent for dyr til reproduksjon. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt ved å øke ytelsen til dyrene ved å forbedre fordøyelsen over et minsteinnhold på 10 ADXU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet