Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1755 av 24. november 2020 om godkjenning av preparatet av Bacillus coagulans DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1755 of 24 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus coagulans DSM 32016 as a feed additive for suckling and weaned Suidae piglets, poultry for fattening and ornamental birds (holder of authorisation Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Bacillus coagulans (DSM 32016) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’. Det er godkjent i fôr til diende og avvent svin, fjørfe til slakt og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over minsteinnhold på 1x109 CFU/fullfôr. Preparatet kan brukes sammen med koksidiostatikaene halofuginone og diclazuril.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2020
Anvendelsesdato i EU
15.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet