Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1363 av 30. september 2020 om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1363 of 30 September 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 as a feed additive for all porcine species (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.112020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av preparatet ZM16 10 som består av levende celler av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 25840) som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ i fôr og drikkevann. Det er godkjent for alle svinearter. Mikroorganismen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika), og EFSA vurderer preparatet og være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er også vurdert å ha effekt med doser på 5x108 CFU/kg fullfôr eller 1,7x108 CFU/L drikkevann.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2020
Anvendelsesdato i EU
21.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet