Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/150 av 4. februar 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging og avl, og mindre fjørfearter oppdrettet for slakting, egglegging eller avl (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/150 of 4 February 2020 concerning the authorisation of the preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii CGMCC 12056 as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and for breeding and minor poultry species for fattening or for laying or for breeding purposes (holder of authorisation Andrés Pintaluba S.A.)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som avltekisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som bedrer fordøyelsen. Preparatet er foreslått godkjent for bruk i fôr til slaktekylllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging og avl, og mindre fjørfearter for oppdrettet for slakting, egglegging og for avl. Det er ikke funnet rester av den genmodifiserte mikroorganismen eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over det gitte minsteinnholdet (250 U/kg fôr).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2020
Anvendelsesdato i EU
25.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet