Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og avlskalkuner, spedgriser, avvente smågriser og mindre utbredte svinearter (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1376 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Komagataella phaffii (CGMCC 12056) as feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, piglets (suckling and weaned) and minor porcine species (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet 6-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som avlteknisk tilsetningsstoff som ‘middel som forbedrer fordøyelsen’. Det er tidligere godkjent for kylling og fuglearter, er nå også godkjent for slaktekalkun, avlskalkun og mindre fjørfearter, samt for smågris og mindre svinearter. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt på fosforutnyttelsen for gris med et minsteinnhold på 1000 U/kg fôr, og 250 U/kg fôr for kalkun.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet