Godkjenning av et kontrollprogram for bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/90/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/558/EF om godkjenning av et bekjempelsesprogram for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i en region i Italia

Commission Implementing Decision 2014/90/EU of 14 February 2014 amending Annex I to Decision 2004/558/EC as regards the approval of a control programme for eradicating infectious bovine rhinotracheitis in a region in Italy

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over land som har fått godkjent sine overvåknings- og kontrollprogram for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR). Land som har fått godkjent sine overvåknings- og kontrollprogram omfattes av tilleggsgarantier jf. artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF. Valle d`Aosta i Italia føres på listen i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endringer av norsk regelverk. De aktuelle lande- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ansees som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2014
Anvendelsesdato i EU
10.03.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro