Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 som godkjenner endring av betegnelsen og de spesifikke merkingskravene til den nye maten syntetisk zeaxatin som ny mat etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1132 of 13 August 2018 authorising the changing of the designation and of the specific labelling requirements of the novel food synthetic zeaxanthin as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EU) 2015/2283 må kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, markedsføres i Unionen.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470, der indeholder en EU-liste over godkendte nye fødevarer, blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3) I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen forelægge et udkast til gennemførelsesretsakt om tilladelse til markedsføring i Unionen af en ny fødevare og om ajourføring af EU-listen.

(4) Naturligt zeaxanthin er en bestanddel af den normale kost, da det findes i mange frugter og grønne grøntsager samt i æggeblomme. Det anvendes også i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF.

(5) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/49/EU blev der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 givet tilladelse til markedsføring af syntetisk zeaxanthin som en ny levnedsmiddelingrediens med et maksimalt indtag på højst 2 mg pr. dag. Syntetisk zeaxanthin, der blev godkendt ved gennemførelsesafgørelse 2013/49/EU, betegnes »syntetisk zeaxanthin« på mærkningen af den fødevare, der indeholder det.

(6) Den 23. februar 2018 indgav virksomheden DSM Nutritional Products Europe (i det følgende benævnt »ansøgeren«) en anmodning til Kommissionen om at godkende ændringen af betegnelsen og de specifikke mærkningskrav for »syntetisk zeaxanthin«, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. I ansøgningen anmodes der om sletning af ordet »syntetisk« fra betegnelsen af den nye fødevare som anført i EU-listen og fra mærkningen af de fødevarer der indeholder den.

(7) Ansøgeren mener, at ændringen af betegnelsen og mærkningskravene af zeaxanthin er nødvendig for at afhjælpe potentielle negative økonomiske virkninger, som anvendelsen af ordet »syntetisk« på mærkningen af kosttilskud, der indeholder syntetisk zeaxanthin kan have på grund af den negative klang af ordet »syntetisk«. Ansøgeren mener også, at sådanne potentielle negative økonomiske virkninger højst sandsynligt ikke opleves af økonomiske aktører, der markedsfører kosttilskud med godkendte syntetiske nye fødevarer, der ikke anvender ordet »syntetisk« på deres mærkning.

(8) En række syntetiske stoffer, der på nuværende tidspunkt er godkendte og opført på EU-listen over nye fødevarer, har et dertil svarende stof med en naturlig oprindelse, og begge former anvendes i kosttilskud. Disse syntetiske stoffer betegnes imidlertid ikke som syntetiske på EU-listen og mærkes heller ikke som sådanne. Ændringen i betegnelsen og mærkningen af syntetisk zeaxanthin vil sikre overensstemmelse med betegnelser for og mærkninger af disse syntetiske stoffer.

(9) Der er ingen ændringer i de foreslåede anvendelser og anvendelsesniveauer for zeaxanthin, når det bruges som en ingrediens i kosttilskud, og de sikkerhedsmæssige hensyn, der lå til grund for godkendelsen af syntetisk zeaxanthin ved gennemførelsesafgørelse 2013/49/EU, forbliver gyldige, og ændringen vil derfor ikke give nogen sikkerhedsproblemer. Med hensyn til disse relevante faktorer er de foreslåede ændringer i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(10) Gennemførelsen af de nye mærkningskrav i overensstemmelse med denne gennemførelsesforordning kan indebære ændringer for lederne af de virksomheder, der på nuværende tidspunkt markedsfører syntetisk zeaxanthin. Der bør derfor fastsættes en overgangsperiode.

(11) Der er ved direktiv 2002/46/EF fastsat krav til kosttilskud. Ændringen af betegnelsen for og de specifikke mærkningskrav for zeaxanthin bør godkendes, uden at nævnte direktiv tilsidesættes derved.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
11.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet