Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1034 av 15. juli 2020 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd representerrt ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1034 of 15 July 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus oryzae (DSM 26372) as a feed additive for laying hens (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-bxylanase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergillus oryzae (DSM 26372). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avleteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen av ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ for fjørfearter til slakt, avvent smågris og slaktesvin, og er nå også godkjent for verpehøns. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har effekt på eggleggingsraten over et minsteinnhold på 100 FXU/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet