Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 av 6. februar 2020 om godkjenning av den teknologien som benyttes i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi i visse person- og varebiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

Commission Implementing Decision (EU) 2020/174 of 6 February 2020 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators for use in certain passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 12. april 2019 forelagde virksomhederne Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH — PSA, FCA Italy S.p.A., Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Mitsubishi Electric Corporation, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Daimler AG, Denso Corporation og SEG Automotive Germany GmbH en fælles ansøgning (»ansøgningen«) om godkendelse som en innovativ teknologi af teknologien i effektive 12-volts-generatorer til anvendelse i personbiler og lette erhvervskøretøjer med forbrændingsmotor som drivaggregat.

(2) Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (juli 2018-udgaven). Ansøgningen var som krævet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2019/631 ledsaget af en verifikationsrapport udarbejdet af et uafhængigt og certificeret organ.

(3) Teknologien i effektive 12-volts-generatorer, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi med en bestemt omdannelsesvirkningsgrad, er allerede ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/341/EU, 2014/465/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/295, (EU) 2015/2280 og (EU) 2016/588 blevet godkendt til anvendelse i personbiler og ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1876 godkendt til anvendelse i lette erhvervskøretøjer (tilsammen benævnt de »tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser«) som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner på en måde, som ikke er dækket af de målinger, der foretages som led i emissionsprøvninger i henhold til New European Drive Cycle (NEDC) som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008.

(4) Ansøgningen vedrører imidlertid den nye standardprøvningsprocedure, dvs. den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP) som omhandlet i Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, og det er påvist, at de målinger, der udføres som led i emissionsprøvningen i henhold til WLTP, heller ikke dækker de CO2-besparelser, der kan opnås ved den teknologi, der anvendes i effektive 12-volts-generatorer.

(5) Det er på grundlag af de erfaringer, der i forbindelse med de tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser er gjort med vurderingen af ansøgninger vedrørende teknologier, der bidrager til at forbedre generatorers virkningsgrad, og de rapporter og øvrige oplysninger, der er vedlagt ansøgningen, godtgjort, at teknologien i effektive 12-volts-generatorer opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/631 og kriterierne for at komme i betragtning som fastsat i artikel 9, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014.

(6) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af en prøvningsmetode til påvisning af de CO2-besparelser, der kan opnås ved anvendelsen af teknologien i 12-volts-generatorer i personbiler og lette erhvervskøretøjer. Foruden henvisningen til WLTP afviger nævnte metode fra den prøvningsmetode, der er beskrevet i de tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser, idet afvigelsen navnlig vedrører definitionen af effektforbruget, definitionen af gennemsnitshastigheden og anvendelsen af en indkøringsprocedure.

(7) Definitionen af effektforbruget og gennemsnitshastigheden bør tilpasses for at tage hensyn til WLTP. Med hensyn til den indkøringsprocedure, der er føjet til prøvningsmetoden for den pågældende generator, indeholder ansøgningen imidlertid ikke en tilstrækkeligt præcis beskrivelse af, hvordan en sådan indkøringsprocedure skal foregå, eller hvordan der skal tages hensyn til effekten af indkøringen. Muligheden for om nødvendigt at tage hensyn til en sådan effekt indgår desuden allerede i den gældende prøvningsmetode som beskrevet i de tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser, eftersom nævnte metode indeholder et krav om, at generatorens virkningsgrad skal måles mindst fem gange. Eftersom generatorers virkningsgrad bestemmes på grundlag af gennemsnittet af måleresultaterne, er det derfor muligt i den endelige bestemmelse af virkningsgraden at tage tilstrækkeligt hensyn til en eventuel indkøringseffekt, positiv såvel som negativ, ved om nødvendigt at øge antallet af målinger. Det er i lyset af ovenstående ikke hensigtsmæssigt at supplere prøvningsmetoden med en yderligere specifik indkøringsprocedure som foreslået i ansøgningen.

(8) Desuden bør omdannelsesvirkningsgraderne bibeholdes på samme niveau som dem, der allerede er godkendt i de tidligere godkendelsesgennemførelsesafgørelser, idet der tages hensyn til den kendsgerning, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at generatorer med lavere omdannelsesvirkningsgrad opfylder markedspenetrationskravet i artikel 2, stk. 2, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014.

(9) I lyset af ovennævnte overvejelser bør den justerede prøvningsmetode anses for hensigtsmæssig til bestemmelse af CO2-besparelserne ved den pågældende innovative teknologi.

(10) Fabrikanterne bør have mulighed for at anmode en typegodkendelsesmyndighed om at certificere de CO2-besparelser, der opnås ved brug af teknologien i effektive 12-volts-generatorer, der opfylder betingelserne i denne afgørelse. Fabrikanterne bør med henblik herpå derfor sikre sig, at ansøgningen om certificering ledsages af en verifikationsrapport fra et uafhængigt og certificeret organ, der bekræfter, at teknologien i de effektive 12-volts-generatorer opfylder kravene i denne afgørelse, og at besparelserne er fastslået i overensstemmelse med den prøvningsmetode, der er fastsat i denne afgørelse.

(11) For at fremme en større udbredelse af effektive 12-volts-generatorer i nye køretøjer bør fabrikanterne også have mulighed for at ansøge om certificering af CO2-besparelserne ved flere forskellige effektive 12-volts-generatorer ved indgivelse af én enkelt ansøgning. Hvis denne mulighed benyttes, bør det dog sikres, at der anvendes en mekanisme, der skaber incitament til kun at udbrede brugen af de generatorer, der har den største virkningsgrad.

(12) Det er typegodkendelsesmyndighedens ansvar at foretage en grundig kontrol af, at betingelserne for certificering af CO2-besparelserne ved brug af en innovativ teknologi som angivet i denne afgørelse er opfyldt. Hvis certificeringen tildeles, bør typegodkendelsesmyndigheden sikre sig, at alle de elementer, der indgår i certificeringen, registreres i en prøvningsrapport og opbevares sammen med verifikationsrapporten, og at oplysningerne stilles til rådighed for Kommissionen på dennes anmodning.

(13) Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodkendelsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, bør den innovative teknologi tildeles en individuel kode.

(14) Fra 2021 skal fabrikanternes opfyldelse af deres specifikke CO2-emissionsmål konstateres på grundlag af de CO2-emissioner, der er fastlagt i overensstemmelse med WLTP. CO2-besparelser, der opnås som følge af den innovative teknologi, der certificeres med henvisning til denne afgørelse, kan derfor tages i betragtning ved beregningen af en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra og med kalenderåret 2021 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet