Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/802/EF av 4. desember 2007 om endring av vedtak 2002/840/EF om godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland

Commission Decision 2007/802/EC of 4 December 2007 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods

Siste nytt

EØS-komitevedtak 5.2.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en godkjenning av to bestrålingsanlegg i Thailand. I følge direktiv 1999/2/EF kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjeland når de er behandlet ved et bestrålingsanlegg godkjent av EU. En liste over slike godkjente anlegg er etablert gjennom kommisjonsvedtak 2002/840/EF. Kommisjonen har mottatt søknader om godkjenning av to anlegg fra myndighetene i Thailand. De aktuelle anleggene er inspisert av eksterter i Kommisjonen og funnet å være i overensstemmelse med kravene i direktiv 1999/2/EF. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling gjennomfører direktivene 1999/2/EF og 1999/3/EF. De nylig EU-godkjente bestrålingsanleggene i Thailand vil føres opp på Mattilsynets offisielle liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Rettsakten er et vedtak som anses å ikke medføre behov for regelverksendring. § 9 i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling slår fast at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjeland dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg fra tredjeland foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no og oppdateres ved endringer i vedtak 2002/840/EF.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 5. februar 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2007
Anvendelsesdato i EU
28.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 21, 3.4.2014, p. 60-61
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
06.02.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0802
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro