Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1031 av 15. juli 2020 om godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1031 of 15 July 2020 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd represented by DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av benzosyre som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘andre avlteksiske tilsetningsstoffer’ for slaktesvin. Effekten av preparatet er at det har positiv virkning på vekst. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt minste (3 000 mg/kg) og størsteinnhold (10 000 mg/kg).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet