Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om godkjenning av basisstoffet løkolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1295 of 26 September 2018 approving the basic substance Onion oil in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen modtog den 12. december 2016 en ansøgning fra Bionext om godkendelse af løgolie som basisstof. Ansøgningen blev efterfølgende suppleret med alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde den 31. oktober 2017 en teknisk rapport om løgolie for Kommissionen.

(3) Kommissionen forelagde den 25. maj 2018 udkastet til den reviderede vurderingsrapport og et udkast til denne forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 19. juli 2018 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 20. juli 2018.

(4) Det fremgår af den dokumentation, som ansøgeren har fremsendt, at løgolie opfylder kravene til fødevarer, jf. artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Desuden anvendes løgolie ikke primært til plantebeskyttelse, men kan alligevel anvendes til plantebeskyttelse i et produkt, der består af stoffet. Det bør derfor anses for at være et basisstof.

(5) Det fremgår af de foretagne undersøgelser, at løgolie kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Løgolie bør derfor godkendes som basisstof.

(6) Dog er det i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og i lyset af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at fastsætte visse betingelser for godkendelse; disse er beskrevet i bilag I til nærværende forordning.

(7) I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.2018
Anvendelsesdato i EU
17.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet