Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1032 af 15. juli 2020 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1032 of 15 July 2020 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 28343 as a feed additive for calves for rearing and pigs for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av levende celler fra en stamme Bacillus subtilis (DSM 28343). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avleteknisk tilsetningsstoff og den funksjonelle gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ for slaktekylling og avvent smågris, og er nå også godkjent for kalver til slakt og slaktesvin. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er presisert i godkjenningen at for kalver kan det bare brukes i melkeerstatninger. Preparatet har effekt over gitte minsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet