Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308 av 1. mars 2018 om fastsetting av tekniske gjennomføringsstandarder for europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til modeller, standardskjemaer og definisjoner for identifisering og overføring av informasjon av avviklingsmyndigheter for å informere Den europeiske banktilsynsmyndighet om minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/308 of 1 March 2018 laying down implementing technical standards for Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by resolution authorities for the purposes of informing the European Banking Authority of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2019)

Sammendrag av innhold
Krisehåndteringsmyndighetene skal fastsette minstekrav til konvertibel gjeld for banker, kredittforetak og verdipapirforetak som er omfattet av minstekravet til startkapital i verdipapirhandelloven § 19-3 (1) første punktum. I samråd med finanstilsynsmyndigheten skal krisehåndteringsmyndigheten rapportere de vedtatte minstekravene til den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA). Denne gjennomføringsforordningen regulerer rapporteringsperioder, datoene for rapportering, hvilken myndighet som skal rapportere for grenseoverskridende konsern og forenklede krav til rapportering for foretak som er unntatt fra kravene eller som ikke får rekapitaliseringsbeløp. I vedleggene til forordningen er det fastsatt maler som skal benyttes ved rapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen legger plikter til myndighetene, og ikke på private rettssubjekter. Når forordningen/direktivet/beslutningen tas inn i EØS-avtalen, vil de delene som gjelder myndighetsplikter etter fast praksis ikke gjennomføres ved lov- eller forskriftsendring, men gjelde som en folkerettslig forpliktelse for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt i EU og trådte der i kraft 22. mars 2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
05.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2018
Anvendelsesdato i EU
22.03.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet