Gjennomsnittlige CO2-utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 2012

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/632/EU av 30. oktober 2013 om bekreftelse av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 2012 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision 2013/632/EU of 30 October 2013 confirming the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars for the calendar year 2012 pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen skal i henhold artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 443/2009 hvert år bekræfte de gennemsnitlige specifikke CO 2 -emissioner og de specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler i Unionen såvel som for hver pool af fabrikanter, der er dannet i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1. På grundlag af denne bekræftelse skal Kommissionen afgøre, hvorvidt fabrikanter og pooler har opfyldt kravene i forordningens artikel 4.

(2) I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 443/2009 er målene bindende for fabrikanter og pooler med virkning fra 2012. Fabrikanternes gennemsnitlige specifikke emissioner for 2012 beregnes i henhold til stk. 2 i nævnte artikel og tager hensyn til 65 % af fabrikantens nye biler, der er registreret i det år.

(3) De detaljerede data, der skal anvendes til beregningen af de gennemsnitlige specifikke emissioner og de specifikke emissionsmål, er fastsat i bilag II, del A, punkt 1, og del C, til forordning (EF) nr. 443/2009 og er baseret på medlemsstaternes registreringer af nye personbiler i løbet af de foregående kalenderår. Dataene tages fra typeattester udstedt af fabrikanterne eller fra dokumenter, der giver tilsvarende oplysninger, i henhold til artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010.

(4) Alle medlemsstater indsendte data for 2012 til Kommissionen inden fristens udløb den 28. februar 2013 i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 443/2009. Hvor Kommissionens verificering af dataene viste, at der manglede bestemte data, eller de tydeligvis var ukorrekte, kontaktede Kommissionen de pågældende medlemsstater, og med disse medlemsstaters godkendelse blev dataene rettet eller kompletteret. Hvor der ikke kunne nås til enighed med en medlemsstat, blev den pågældende medlemsstats data ikke korrigeret.

(5) Den 30. april 2013 offentliggjorde Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 443/2009 de foreløbige data og underrettede 85 fabrikanter om de foreløbige beregninger af deres gennemsnitlige specifikke CO 2 -emissioner i 2012 og deres specifikke emissionsmål. Fabrikanterne blev bedt om at verificere dataene og underrette Kommissionen om eventuelle fejl senest tre måneder efter modtagelsen af underretningen i overensstemmelse med forordningens artikel 8, stk. 5, første afsnit. Otte fabrikanter godkendte de foreløbige data uden rettelser, mens 40 fabrikanter indsendte fejlunderretninger inden for tidsfristen.

(6) For de resterende 37 fabrikanter, der ikke indgav fejlunderretninger i datasættene eller ikke på anden måde reagerede, bør de foreløbige data og foreløbige beregninger af de gennemsnitlige specifikke emissioner og specifikke emissionsmål bekræftes uden korrektioner.

(7) Kommissionen har verificeret de korrektioner, som fabrikanterne har indgivet underretning om, og de respektive begrundelser, der er angivet via de i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010 anførte fejlkoder, og datasættene er blevet korrigeret i overensstemmelse hermed.

(8) Med hensyn til data, hvor fabrikanterne har angivet fejlkode B, jf. artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1014/2010, bør det forhold tages med i betragtning, at fabrikanterne ikke kan foretage den nødvendige verificering eller ændring af sådanne data på grund af manglende eller forkerte identifikationsparametre. Der bør følgelig anvendes en fejlmargen i forbindelse med CO 2 - emissions- og masseværdierne i disse data.

(9) Fejlmargenen bør beregnes som forskellen mellem afstandene til det specifikke emissionsmål udtrykt som de gennemsnitlige emissioner fratrukket de specifikke emissionsmål beregnet med og uden de registreringer, der ikke kan verificeres af fabrikanterne. Uanset om forskellen er positiv eller negativ, bør fejlmargener altid forbedre afstanden til fabrikantens mål.

(10) I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 443/2009 anses en fabrikant for at opfylde sit specifikke emissionsmål som nævnt i denne forordnings artikel 4, hvis de gennemsnitlige emissioner, der er nævnt i denne afgørelse, er lavere end det specifikke emissionsmål, hvilket udtrykkes som en negativ afstand til målet. Hvis de gennemsnitlige emissioner overskrider de specifikke emissionsmål, bør der pålægges en afgift for emissionsoverskridelse i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr.443/2009, medmindre den pågældende fabrikant er fritaget fra dette mål eller er medlem af en pool i henhold til denne forordnings artikel 7, og poolen opfylder sit specifikke emissionsmål.

(11) De gennemsnitlige specifikke CO 2 -emissioner fra nye personbiler registreret i 2012, de specifikke emissionsmål og forskellene mellem disse to værdier bør således bekræftes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2013
Anvendelsesdato i EU
03.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet