Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kjente befraktere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 189/2013 av 5. mars 2013 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 hva gjelder ordningen for kjent befrakter

Commission Implementing Regulation (EU) No 189/2013 of 5 March 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of the known consignor regime

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 fastsætter en overgangsperiode for gennemførelsen af kravene til godkendelse af kendte befragtere. Af forenklingshensyn er det nødvendigt at harmonisere denne periodes slutdato med andre datoer i forordningen.

(2) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor ændres.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem melse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssik kerhed, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.03.2013
Anvendelsesdato i EU
06.03.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet