Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terkselverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og designkonkurranser

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1829 of 30 October 2019 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i forsyningsdirektiv 2014/25/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2020-2021 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019. Forordningen trer i kraft 1. januar 2020 for EU-medlemslandene.

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forsyningsdirektivet (2014/25/EU) er gjennomført i Norge i forsyningsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet