Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet av solvens- og tilsynsordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Sveits, basert på artikkel 172(2), artikkel 227(4) og artikkel 260(3) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Delegated Decision (EU) 2015/1602 of 5 June 2015 on the equivalence of the solvency and prudential regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Switzerland based on Articles 172(2), 227(4) and 260(3) of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Switzerland Solvency II

Siste nytt

EØS-komitebeslutning om Omnibus II-direktivet ratifisert av Liechtensten 4.6.2019. Den forbundne EØS-beslutningen om Sveits trer i kraft 1.8.2019

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vurdert tilsyns- og regelverksregimet i Sveits for forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og vurdert regimet likeverdig som EU sine Solvens II-regler.

Beslutningen er hjemlet i Solvens II-direktivet og endringer til Solvens II-direktivet som er gitt i Omnibus II (32014L0051).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når Omnibus II-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, kan også denne beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Status
Vedtatt og i kraft i EU.

Til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtensten (av Omnibus II-direktivet)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1602
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro