Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/149 av 4. februar 2020 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester og oppheving av forordning (EF) nr. 1293/2008 og nr. 910/2009 (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/149 of 4 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for lambs and horses and repealing Regulations (EC) No 1293/2008 and No 910/2009 (holder of authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen midler som forbedrer fordøyelsen for lam og som midler som stabiliserer tarmfloraen for hest. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2020
Anvendelsesdato i EU
25.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet