Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/164 av 5. februar 2020 om fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, eggleggende høns, slaktekalkuner, slakteender, diende smågris, slaktegris og avlspurker, og om oppheving av forordning (EF) nr. 785/2007 (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som opptrer som Danisco Animal Nutrition og representert av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/164 of 5 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of 6-phytase produced by Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening, ducks for fattening, weaned piglets, pigs for fattening and sows and repealing Regulation (EC) No 785/2007 (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd, trading as Danisco Animal Nutrition and represented by Genencor International B.V.)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og endret godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-mannanase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Paenibacillus lentus (DSM 32052) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet var tidligere bare godkjent for slaktekyllinger og er nå foreslått utvidet til også å gjelde livkylling, slaktekalkun, avlskalkun og fjørfearter av mindre økonomisk betydning. Mikroorganismestammen er også endret fra den tidligere godkjenningen. Det er ikke rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet (79 200 U/kg fôr).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet