Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/172 av 6. februar 2020 om fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekalkun, verpehøner, ender og alle andre arter av mindre økonomisk betydning, prydfugler, og den nye godkjenningen for livkylling eller for oppdretting av kyllinger beregnet på avl, avlskalkuner eller avlshøner og diende smågris, og om oppheving av forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/172 of 6 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of 3-phytase produced by Aspergillus niger (CBS 101.672) as a feed additive for piglets (weaned), pigs for fattening, sows, chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, ducks and all other minor species, ornamental birds and the new authorisation for chickens reared for laying or for breeding purposes, turkeys reared for breeding or breeding hens and suckling piglets and repealing Regulations (EC) No 243/2007, No 1142/2007, No 165/2008, No 505/2008 and (EU) No 327/2010 (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av enzymet 3-fytase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Aspergillus niger (CBS 101.672) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekylling, slaktekalkun, verpehøns, and og alle andre mindre arter, samt prydfugler. Godkjenningen er også søkt utvidet til å gjelde livkylling og for avl, avlskalkuner, avlshøner og diende smågris. Det er ikke rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet