Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 561/2012 av 27. juni 2012 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 284/2012 som fastsetter spesielle vilkår for import av fôr og mat med opprinnelse i eller sendt fra Japan i etterkant av ulykken ved kjernkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 561/2012 of 27 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 284/2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 284/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Forordning (EU) nr. 284/2012 stiller krav om at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal forsendelser fra bestemte områder i Japan være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, med en kontrollfrekvens på 5 % for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137). Disse områdene er listet opp i artikkel 5 nr. 3. For forsendelser som kommer fra et område utenom de opplistede områdene, er frekvensen på identitetskontrollen og den fysiske kontrollen satt til 10 %.

Rettsakten 561/2012 tar Iwate-området inn i listen med berørte områder i Japan. Årsaken til dette er at det er gjort flere funn av radioaktivt cesium i "log grown shii-take" (sopp), samt diverse andre produkter (planter og fisk), fra dette området.

Følgende områder i Japan er nå definert som berørte områder i henhold til forordning (EU) nr. 284/2012 artikkel 5 (3): Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka og Iwate.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Med innføringen av et nytt område på listen vil effekten for Mattilsynet bli at man vil kunne få en besparelse i tidsbruk ved at kontrollfrekvensen for den fysiske kontrollen reduseres fra 10 % til 5 %. Dette vil også bety en mulig reduksjon i kostnadene for næringen som skal dekke utgiftene ved den fysiske kontrollen og analyseringen. Det er per tid ingen import av sopp fra Japan til Norge.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 27. juni 2012, med ikrafttredelse 1. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2012
Anvendes fra i Norge
01.07.2012