Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: overføring av lisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2051 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og betingelsene for generelle overføringslisenser til reparasjons- og vedlikeholdsformål som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF

Commission Recommendation (EU) 2018/2051 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of repair and maintenance as referred to in point (d) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.4.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten viderefører politikken i direktiv 2009/43/EF som er iverksatt i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer,teknologi og tjenester.

Den har til hensikt å harmonisere bruken av generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres kontraktører innen EØS, nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. (a) og nevnte forskrift Kap. 3 §10 bokstav d)

Harmoniseringsarbeidet vil også dekke de øvrige tilfellene i nevnte direktiv artikkel 5 pkt. 2. og nevnte forskrift Kap. 3 §10.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet