Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om opprettelse av en EF-tollkodeks

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Forslaget til EØS-komitevedtak gjelder endring endringer i to protokoller i EØS-avtalen: Protokoll 10 om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport og Protokoll 37 om adgang til deltakelse visse EU-komiteer, hvor EUs tollkodekskomite (opprettet ved Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92) inkluderes i listen. EØS-komitevedtaket omfatter Norge, men ikke Island og Liechtenstein.

BAKGRUNN (fra Stortingsproposisjonen)

Generelt om de nye tollreglene som fastsettes i protokoll 10
Regjeringen tok tidlig i 2007 initiativ overfor EU for å forhindre unødige hindringer i samhandelen mellom Norge og EU som følge av visse endringer i EUs tollregelverk foretatt i 2006 og tilsvarende endringer på Norsk side.

Endringene i EUs tollregelverk i 2006 skal sikre forsvarlige risikoanalyser ved inn- og utførsel av varer over EUs yttergrenser, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1875/2006. Formålet med det nye tollregelverket i EU er å bekjempe helse- og miljøfarer og terrorisme. Endringene er i samsvar med anbefalinger fra Verdens tollorganisasjon (World Customs Organization, WCO) for å sikre en trygg og effektiv global handel.

Norge har forberedt tilsvarende tiltak som i EU, jf. Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer, kapittel 26 og Innst. O. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer. De viktigste endringene innebærer:

• krav om forhåndsvarsel før inn- og utførsel av varer,
• etablering av et system med autoriserte økonomiske operatører/foretak (Authorised Economic Operators, AEO) som skal gis visse lettelser fra varslingsplikt/kontroll, og
• samordning av de kriterier som skal legges til grunn for risikovurdering.

Norsk næringsliv har uttrykt bekymring for at krav om forhåndsvarsel kan bli en unødvendig handelshindring for vareførsel mellom Norge og EU. Aktørene frykter forsinkelser ved grensepassering mellom Norge og EU samt ulemper og administrative byrder som følge av at handel mellom Norge og EU ikke har de samme lettelser som varehandelen mellom EUs medlemsstater.

EU står i en særstilling som Norges viktigste handelspartner og ved tilknytningen til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Norge og Kommisjonen har derfor hatt samtaler om mulige tilpasninger for handelen mellom Norge og EU. Tilsvarende prosess har foregått mellom Sveits og EU.

I januar 2009 ble det oppnådd enighet om at det var i partenes felles interesse å endre protokoll 10 til EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport for å unngå unødvendige begrensninger i samhandelen mellom Norge og EU, og for å etablere et felles regelverk med gjensidige tollsikkerhetstiltak for transport av varer til og fra tredjeland.

Norge regnes som tredjeland etter EUs tollregelverk. I fravær av en ordning med gjensidig anerkjennelse av sikkerhetstiltak for gods til eller fra tredjeland, vil således de nye EU-reglene kunne ha negativ betydning for vareførselen mellom Norge og EU. Særlig innføringen av krav om forhåndsvarsling av varer som importeres fra eller eksporteres til tredjeland vil kunne utgjøre en betydelig byrde for aktørene i norsk næringsliv. Tilsvarende problemstilling vil gjøre seg gjeldende i samhandelen med EU dersom Norge innfører et eget system for tollsikkerhetstiltak.

Det foreliggende utkastet til EØS-komitébeslutning innebærer at varer mellom Norge og EU kan unntas fra plikten til forhåndsvarsel. Forutsetningen er i korte trekk at Norge innfører: 1) krav om forhåndsvarsel av varer som importeres fra eller eksporteres til andre land (enn EU-land), 2) kriterier for vurdering av risiko tilsvarende som i EU, og 3) autorisering av foretak tilsvarende som i EU (Authorised Economic Operators/AEO). Utkastet innebærer at bare vareførsel mellom Norge og andre land enn EU-land skal varsles, for eksempel varer mellom Norge og Russland.

Endringen av protokoll 10 vil innebære at et element av samarbeid på tollområdet inntas i EØS-avtalen. I utgangspunktet faller tollsamarbeid utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde, men protokoll 10 inneholder bestemmelser om forenkling av kontroller og formaliteter i forbindelse med transport av varer som skal passere en grense mellom en EØS/EFTA-stat og EU. Selv om EUs nye regler om tollsikkerhetstiltak gjennomføres innenfor rammen av tollunionen i EU, dreier det seg saklig sett ikke om tradisjonelt tollsamarbeid.

Forholdet til norsk rett
Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 3-1 er endret med sikte på å gjennomføre EØS-komiteens beslutning om endring av protokoll 10, jf. Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer kapittel 26, og Innst. O. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer. Tolloven § 3-1 første ledd med plikt til forhåndsvarsel skal iverksettes 1. juli 2009, jf. kgl. res. (nr. 11) 27. februar 2009. Tolloven § 3-1 annet til sjette ledd med bestemmelser om autorisering av foretak i femte og sjette ledd ble iverksatt 1. mars 2009 ved samme kgl. res. Overgangsbestemmelser om at forhåndsvarsel skal være frivilling inntil 31. desember 2010 vil bli fastsatt i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tolloven), jf. § 3-1 sjette ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For toll- og avgiftsetaten vil det påløpe kostnader ved å innføre et elektronisk system for håndtering av forhåndsvarsel og autorisering av foretak. Dette arbeidet blir gjennomført i tilknytning til prosjektet Nye TVINN. Toll- og avgiftsetatens løpende arbeid med autorisering av foretak vil også kreve ressurser. Nye TVINN er senest omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Finansdepartementet. Den videre utviklingen av IT-løsninger i EU, herunder teknisk gjennomføring av overgangsordningen, vil være avgjørende for hvilke løsninger som velges i Norge. Arbeidet i prosjektet må utføres fortløpende i samsvar med utviklingen i EU. Videre omtale vil bli gitt i budsjettproposisjonen 2010 for Finansdepartementet.

Næringslivet vil måtte påregne noen kostnader ved en omlegging til forhåndsvarsling. Kostnader vil i hovedsak være bruk av ressurser til å kartlegge og implementere rutiner som kreves for å oppnå AEO-status for sikkerhet.

Innlemmelse av samarbeid om tollsikkerhetstiltak i EØS-avtalens protokoll 10 innebærer at partene ved gjensidig interesse unnlater å bygge nye handelshindringer som følge av det trusselbildet som har utviklet seg, særlig knyttet til grenseoverskridende terrorfare.Regelendringene vil innebære at norske tollmyndigheter oppnår bedre kontroll med vareførselen.

Finansdepartementet tilrår deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.10.1992
Anvendelsesdato i EU
01.01.1994

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.06.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992R2913
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro