Forbud mot markedsføring av visse typer biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/322/EF av 8. april 2009 om at visse stoffer ikke føres opp i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidholdige produkter

Commission Decision 2009/322/EC of 8 April 2009 concerning the non-inclusion of certain substances in Annexes I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Bakgrunnen for dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

For et antall av stoffer/produkttyper som inngår i denne listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen gitt tidsfrist. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, denne informasjonen ble også offentliggjort elektronisk 18. januar 2008. Ingen virksomhet eller medlemsstat har innen tidsfristen på tre måneder etter offentliggjøringen tilkjennegitt interesse for å overta oppgavene som ansvarlig søker for de angjeldende stoffer/produkttyper. Disse stoffene/produkttypene trekkes derfor fra vurderingsprogrammet, og inkluderes dermed ikke på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. De stoffene/produkttypene som er oppført på listen til Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF er dermed forbudt å bruke i biocidprodukter. Frist for utfasing av stoffene som omfattes av denne beslutningen er 28. februar 2010.

Merknader
Biociddirektivet - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF i norsk rett vil medføre behov for endring i biocidforskriften. Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biocidregelverket, blant annet gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer, og er ellers i kontakt med berørte parter herunder aktuell norsk industri. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF innebærer forbud mot visse stoffer/produkttyper i biocidprodukter. Det blir samtidig et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF ble vedtatt 8. april 2009. Kommisjonsbeslutning 2009/322/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 8/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2009
Anvendelsesdato i EU
01.03.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 320-321
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2010
Anvendes fra i Norge
08.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0322
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro