Forbud mot import av kjøtt fra visse områder i Sør-Afrika

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 342/2011 av 8. april 2011 som endrer vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater

Commission Implementing Regulation (EU) No 342/2011 of 8 April 2011 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten legger inn en begrensning for import av ferskt kjøtt fra storfe, småfe og andre ville og domestiserte landdyr (av den typen som må ha helsesertifikat RUF og RUW) fra Sør-Afrika. Endringen innebærer at det kun er tillatt å importere slikt ferskt kjøtt fra Sør-Afrika om kjøttet stammer fra dyr som er slaktet den 11. februar 2011 eller tidligere. Bakgrunnen for dette er flere utbrudd av munn- og klovsjuke i Sør-Afrika.

Merknader
Forordningen ble implementert i norsk rett 19. april 2011 ved endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten notifiseres til ESA.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2011
Anvendelsesdato i EU
12.04.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.04.2011
Anvendes fra i Norge
19.04.2011