Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/278 av 18. februar 2015 om endring av beslutning 2010/221/EU om nasjonale tiltak for å hindre spredning av visse sykdommer hos akvatiske dyr til deler av Irland, Finland og Storbritannia

Commission Implementing Decision (EU) 2015/278 of 18 February 2015 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, and the United Kingdom

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2010/221/EU gir enkelte medlemsland mulighet til å iverksette restriksjoner på omsetning og import av akvatiske dyr for å hindre introduksjon av visse sykdommer i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EC. Artikkel 43 gir medlemslandene mulighet til å iverksette tiltak mot sykdommer som ikke er listeført i direktivet, men som medfører vesentlige problemer nasjonalt. I utgangspunktet skal disse tiltakene ikke hindre omsetning mellom medlemslandene, men det er mulig å søke om å få lov til også å iverksette tiltak som berører omsetningen mellom landene. Norge har tilsvarende tiltak mot Gyrodactylus salaris. Den aktuelle rettsakten (2015/278/EU) gjennomfører følgende endringer i 201/221:

• Vedlegg I til Kommisjonsvedtak 2010/221/EU lister opp følgende områder i Storbritannia som fri for 1 μνar (OsHV-1 μVar): hele Storbritannia, med unntak av Whitstable Bay i Kent, Blackwater Estuary i Essex and Poole Harbour i Dorset, området Larne Lough i Nord-Irland og Guernsey. Storbritannia har varslet Kommisjonen om at OsHV-1 μVar nå også har blitt funnet i Stilehavsøsters i elven Crouch i Essex, et område som tidligere har vært erklært fri for sykdommen. Den geografiske avgrensingen av områder i Storbritannia som defineres som frie for OsHV-1 μVar i vedlegg I til 2010/221/EU, må derfor endres. Storbritannia har også varslet Kommisjonen om at den geografiske avgrensingen av hvilke deler av Nord-Irland som regnes som frie for OsHV-1 μVar i vedlegg I ikke stemmer med avgrensingen som var definert i Storbritannias erklæring om fristatus. den korrekte avgrensingen er: Hele Nord-Irland med unntak av Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough. Vedlegg I må derfor endres tilsvarende.

• Finland er i vedlegg II til 2010/221/EU oppført med et godkjent utryddelsesprogram for bakteriell nyresyke (BKD). Det betyr at de har hatt lov til å iverksette nasjonale tiltak mot forflytning av mottakelige arter inn til områdene som er omfattet av programmet. Finland har informert Kommisjonen om at de har fjernet BKD fra den nasjonale sykdomslisten og ikke lenger vil forsøke å oppnå fristatus for sykdommen. Utryddelsesprogrammet er derfor opphevet og vedlegg II må derfor endres.

• Vedlegg III til 2010/221/EU lister opp syv segment i Irland som har et godkjent overvåkingsprogram for OsHV-1 μVar. Irland har varslet Kommisjonen at man har påvist i OsHV-1 μVar i ett av disse segmentene, Askeaton Bay, og at den geografiske avgrensingen av dette segmentet derfor må endres i vedlegg III.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøstersog fisk som er mottakelige for BKD kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forbebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak mot denne sykdommen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Dette er endringer som gjøres ganske hyppig og som tidligere har blitt vurdert som EØS-relevante og akseptable. Endringene i denne rettsakten vurderes tilsvarende.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Det er ingen horisontale utfordringer.

Status
Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til næringene for informasjon og uttalelse. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk forvaltning eller næringsliv.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2015
Anvendelsesdato i EU
01.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015