Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1177 av 7. august 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/469 med hensyn til utsettelse av virkningsdatoene for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1177 of 7 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/469 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2017/373 er et regelverk som inneholder krav til ytere av lufttrafikk- og flysikringstjenester. Regelverket er tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner).

Forordning (EU) 2017/373 er omfattende og har behov for jevnlige endringer, utfyllinger og oppdateringer. Kommisjonen vedtok 14. februar 2020 en ny gjennomføringsforordning med tittelen "Commission Implementing Regulation (EU) 2020/469 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation (EC) No 73/2010". Denne forordningen er altså en forordning som i hovedsak gjør endriger i forordning (EU) 2017/373, og som heretter omtales som forordning (EU) 2020/469. Forordning (EU) 2020/469 forventes tatt inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen innen forholdsvis kort tid. Se eget EØS-notat om denne saken: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/endri...

Bestemmelsene i forordning (EU) 2020/469 får i hovedsak virkning fra 27. januar 2022. Enkelte bestemmelser gis imidlertid virkning allerede fra 5. november 2020.

Som en følge av koronakrisen er det behov for å skyve på virkningstidspunktet for enkelte av de bestemmelsene i forordning (EU) 2020/469 som skulle ha fått virkning fra 5. november 2020.

Dette EØS-notatet knytter seg til at kommisjonen nå har lagt frem et forslag til en forordning som vil skyve virkningstidspunktet for enkelte av de endringene i forordning (EU) 2020/469​ som skulle ha trådt i kraft 5. november 2020. Disse ble først foreslått forskjøvet til 5. mai 2021, men er etter behandling i EASA-komiteen nå foreslått forskjøvet til 12. august 2021. Dette gjelder:

• en endring i SERA-regelverket (rules of the air) punkt SERA.12005 (a) om at Special observations shall be made and reported by all aircraft whenever the following conditions are encountered or observed:

- (9) the runway braking action encountered is not as good as reported.

• Kravene til SNOWTAM-format i Appendix 3 til Vedlegg III av (EU) 2020/469.

• Nytt format/skjema for METAR i Vedlegg III av (EU) 2020/469.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ettersom forordning (EU) 2020/469 ennå ikke er tatt inn i norsk rett, får det nye forslaget fra kommisjonen ingen innvirkning på gjeldende norske regler. Både forordning (EU) 2020/469 og den foreliggende endringsforordningen bør imidlertid tas inn i norsk rett før 5. november 2020, som er det tidspunktet da de aktuelle bestemmelsene som blir forskjøvet, ellers ville ha trådt i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En utsettelse av virkningstidspunktet anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative uheldige konsekvenser. Se likevel punktet "Vurdering" nedenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Se nedenfor under "Vurdering".

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til forslaget om å forskyve datoer for virkning av de aktuelle bestemmelsene i forordning (EU) 2020/469.

Da det første forslaget til forskjøvet tidspunkt, 5. mai 2021, var under drøftelse, spilte vi inn til kommisjonen at vi ønsket at datoen skulle endres fra 5. mai til en såkalt AIRAC-dato, helst 20. mai. (En AIRAC-dato er en dato da det globalt gjennomføres felles publisering av vesentlige endringer i luftfarten.) Vi gav aktivt uttrykk for at vi ikke støttet et forslag, lansert av andre land, om en forskyvning til november 2021. Grunnen til dette var at de aktuelle endringene da ville inntre etter starten av en vintersesong, noe som ville være uheldig i og med at enkelte av de aktuelle bestemmelsene knyttet seg nettopp til vinteroperasjoner. Vi mente at slike endringer burde tre i kraft i god tid før starten av en vintersesong.

I siste forslag fra kommisjonen er den aktuelle datoen endret til 12. august 2021. Dette er både en AIRAC-dato og en dato som ligger tilstrekkelig godt i forkant av vintersesongen. Forslaget anses derfor akseptabelt for Norge.

Status
Kommisjonen laget først et utkast til endringsforordning - med ny virkningsdato 5. mai 2021 - som skulle drøftes på møte i EASA-komiteen 30. juni, med blikk til en etterfølgende skriftlig votering. Etter møtet i EASA-komiteen ble et endret forslag, der endringsdatoen ble flyttet til 21. august 2021, sendt på skriftlig votering. Dette forslaget synes å ha fått positiv støtte i komiteen, selv om resultatet av voteringen ennå ikke er kjent.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
15.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.08.2020
Anvendelsesdato i EU
11.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet