Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/897 av 12. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til inkludering av risikobasert overenstemmelseskontroll i vedlegg I og gjennomføring av krav til miljøvern

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/897 of 12 March 2019 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the inclusion of risk-based compliance verification in Annex I and the implementation of requirements for environmental protection

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 77 i forordning (EU) 2018/1139 skal Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") på medlemsstaternes vegne varetage de funktioner og opgaver, der påhviler en konstruktions-, fabrikations-eller registreringsstat, vedrørende certificering af konstruktioner. I henhold til artikel 77, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 62, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2018/1139 skal agenturet modtage og behandle ansøgninger, som det har fået tilsendt, og udstede de pågældende certifikater. Agenturet skal til dette formål fastslå certificeringsgrundlaget, gældende miljøbeskyttelseskrav og certificeringsgrundlaget for data om operationel egnethed og underrette ansøgeren herom.

(2) I henhold til forordning (EU) nr.748/2012 skal en ansøger modtage et certifikat udstedt af agenturet, efter at det er godtgjort, at det produkt, der skalcertificeres, opfylder det gældende certificeringsgrundlag, herunder de gældende specifikationer for luftdygtighedscertificering og miljøbeskyttelseskrav. Ansøgere om disse certifikater skal påvise fuld overensstemmelse med alle aspekter af det fastlagte certificeringsgrundlag. I henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1139 skal agenturet selv eller via nationale luftfartsmyndigheder eller kvalificerede organer udføre de undersøgelser, der er nødvendige for udførelsen af dets certificeringsopgaver. Agenturet vurderer ansøgningerne, men er ikke forpligtet til at gennemføre udtømmende undersøgelser i alle tilfælde i henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1139. For bedre at afhjælpe eventuelle sikkerhedsrisici som følge af selektive undersøgelser og forbedre certificeringsprocessens effektivitet, gennemsigtighed og forudsigelighed bør visse udvælgelseskriterier derfor tilvejebringes med henblik på at fastlægge, hvilke former for påvisning af overensstemmelse agenturet bør kontrollere, og hvor udtømmende denne kontrol skal være. Disse udvælgelseskriterier bør tage udgangspunkt i principperne om sikkerhedstilsyn og -styring som fastsat i bilag 19 til konventionen angående international civil luftfart ("Chicagokonventionen").

(3) I henhold til forordning (EU) nr.748/2012 skal indehavere af konstruktionsorganisationsgodkendelser træffe visse beslutninger om certificering — i stedet for agenturet — i overensstemmelse med deres godkendelsesbetingelser og i henhold til konstruktionssikringssystemets relevante procedurer. På grundlag af erfaringerne med de eksisterende beføjelser og for at mindske den administrative byrde, samtidig med at de pågældende risici for flyvesikkerheden og miljøbeskyttelseskrav tages i betragtning, bør indehavere af konstruktionsorganisationsgodkendelser også have ret til at certificere visse større ændringer i typecertifikater og udstede visse supplerende typecertifikater. For at begrænse risiciene for flyvesikkerheden og under hensyntagen til miljøbeskyttelseskravene bør disse nyebeføjelser udelukkende vedrøre certificering af større ændringer med begrænset nyskabelse, og de bør kun tildeles til de indehavere, som på korrekt vis kan udøve disse nye beføjelser. Sidstnævnte bør påvises ved tilfredsstillende resultater i forbindelse med tidligere lignende større ændringer, hvori agenturet var inddraget.

(4) Af klarhedshensyn bør bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 ændres, således at der i sektion A fastsættes de krav, der udelukkende finder anvendelse på ansøgere om og indehavereaf ethvert certifikat, der er udstedt eller skal udstedes i henhold til førnævnte bilag, og der i sektion B fastsættes de krav, der udelukkende finder anvendelse på de kompetente myndigheder, herunder agenturet.

(5) Luftfartsforetagender skal foretage kontrolflyvninger efter vedligeholdelse for at sikre, at visse luftfartøjssystemer, der ikke kan kontrolleres på jorden, fungerer korrekt. Havarier eller alvorlige hændelser, som er opstået tidligere i forbindelse med sådanne flyvninger, viser, at nærmere bestemte vedligeholdelseskontrolflyvninger ikke bør gennemføres i henhold til et luftdygtighedsbevis (eller et begrænset luftdygtighedsbevis), men at der bør stilles krav om en flyvetilladelse. Derfor bør flyvning af et luftfartøj med henblik på fejlfinding eller kontrol af, at et eller flere systemer, dele eller apparatur fungerer korrekt efter vedligeholdelse, føjes til listen over flyvninger, for hvilke der kræves en flyvetilladelse.

(6) Visse uoverensstemmelser mellem forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 2018/1139, hvad angår typecertificeringsgrundlagets indhold og underretningsprocessen, bør korrigeres.

(7) Ifølge artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1139 gælder det for så vidt angår støj og emissioner, at de pågældende luftfartøjer og tilhørende motorer, propeller, dele og ikkefastmonteret udstyr skal opfylde de miljøbeskyttelseskrav, der findes i ændring 12 til bind I, i ændring 9 af bind II og i den oprindelige udgave af bind III, i bilag 16 til Chicagokonventionen, gældende pr. 1.januar 2018.

(8) Bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor tilpasses, så det afspejler miljøbeskyttelseskravenei Chicago-konventionens bilag 16. Da bilag 16 til Chicago-konventionen indeholder bestemmelser om dispensationer fra miljøbeskyttelseskravene for specifikke motorer eller luftfartøjer, bør forordning (EU) nr. 748/2012 endvidere give produktionsorganisationer mulighed for at ansøge deres kompetente myndighed om dispensationer fra miljøkravene.

(9) For at eliminere tekniske problemer i forbindelse med anvendelsen af normer og anbefalede fremgangsmåder og tilhørende retningslinjer for certificering af luftfartøjer og motorer bør visse bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 desuden ændres for at tydeliggøre disse.

(10) Forordning (EU)nr. 748/2012 bør derfor ændres.

(11) Det er nødvendigt at give alle involverede parter tilstrækkelig tid til at tilpasse sig den ændrede lovramme, der følger af de foranstaltninger, som fastlægges i nærværende forordning.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelse 07/2016, 01/2017 og 09/2017, som agenturet har afgivet i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.03.2019
Anvendelsesdato i EU
23.06.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet