Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1241 av 28. august 2020 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1241 of 28 August 2020 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Bilag I, del I.3, og bilag II, del II.3, til direktiv 2008/68/EF indeholder lister over nationale undtagelser, hvormed der kan tages hensyn til særlige nationale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nationale undtagelser og flere ændringer af godkendte undtagelser.

(2) Kommissionen har undersøgt eller genovervejet disse undtagelser og konstateret, at betingelserne i artikel 6, stk. 2, og 4, i direktiv 2008/68/EF er opfyldt. Undtagelserne bør derfor tillades.

(3) Som følge heraf er det nødvendigt at tilpasse bilag I, del I.3, og bilag II, del II.3, til direktiv 2008/68/EF, og de bør af klarhedshensyn erstattes i deres helhed.

(4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2020
Anvendelsesdato i EU
21.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet