Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/936 av 29. juni 2018 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2018/936 of 29 June 2018 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.9.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/68/EF om landtransport av farlig gods åpner for at det kan gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, og bilag III, del III.3, til direktivet inneholder lister over nasjonale unntak. Disse listene ajourføres etter hvert som nye nasjonale unntak kommer til. Nasjonale transporter av farlig gods kan reguleres eller forbys av andre grunner enn hensynet til sikkerheten. Slike særskilte unntak skal meldes til og godkjennes av Kommisjonen. Kommisjonen skal på bakgrunn av dette avgjøre om det skal gis tilslutning etter prosedyren som det henvises til i art. 9 nr. 2 i direktiv 2008/68/EF.

Ved kommisjonsbeslutning (EU) 2018/936 gis det en godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte konkrete unntak i henhold til Europaparlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods. Direktiv 2008/68/EF blir derfor endret i overensstemmelse med dette.

Merknader
Norge er ikke gitt noen særskilte unntak i kommisjonsbeslutning (EU) 2018/936 og denne endringen får således ingen betydning for norsk lovgivning.

Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2018
Anvendelsesdato i EU
22.07.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet