EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om endring av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/EU om EUs ordning for sivil beredskap

Proposal for Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

Siste nytt

Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 7.10.2020

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Artikel 19 i afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ("EU-mekanismen") samt tilhørende bestemmelser henviser til den finansieringsramme, der er til rådighed til støtte for civilbeskyttelse inden for den nuværende flerårige finansielle ramme (2014-2020). Da den nuværende flerårige finansielle rammeperiode nærmer sig sin afslutning, bør disse bestemmelser ændres for at sikre fortsat finansiering af EU-mekanismen.

Anvendelsesområdet for dette ændringsforslag er strengt begrænset til budgetbestemmelserne i afgørelse 1313/2013/EU og bør ikke ændre substansen. Den foreslåede ændring er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 af 2. maj 2018. Det beløb, der er angivet i dette forslag, afspejler også det ambitionsniveau, som Kommissionen har sat i forslaget til revision af afgørelse nr. 1313/2013/EU af 23. november 2017 (rescEU-forslaget).

Dette forslag forudsættes anvendt fra den 1. januar 2021 og er tilpasset til en Union med 27 medlemsstater i overensstemmelse med Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af EU og Euratom.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet