Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1991 av 25. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for soialt entreprenørskap

Regulation (EU) 2017/1991 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond (EuVECA) og forordning 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF). Forordningen om EuVECA-fond ble opprettet med det formål å yte støtte til unge og innovative sektorer, EuSEF-forordningen med det formål å støtte virksomheter hvis mål er å oppnå positive sosiale resultater. Formålet med endringsforordningen er å åpne markedet for denne typen fond ytterligere, for å utnytte strodrfitsfordeler, redusere transaksjons- og driftskostnader, bedre konkurransen og for å styrke investorenes valgmuligheter. Endringsforordningen innebærer at forvaltere av alternative investeringsfond som overstiger terskelverdiene i AIFM-direktivet også kan bruke betegnelsene "EuVECA" og "EuSEF" i samsvar med krav i forordningen. Fondende må registreres hos tilsynsmyndigheten. Videre utvides definisjonen av "kvalifisert portoføljevirksomheter" i forordning (EU) nr. 345/2013, slik at investeringsuniverset til fondene utvides noe. Både EuVECA-forordningen og EuSEF-forordningen endres slik at det stilles krav om at eksterne forvalter eog internt forvaltede fond skal ha en startkapital på 50 000 euro. Forordningen inneholder også ytterligere kapitalkrav. .

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Basisrettsaktene EuVECA og EuSEF er ikke gjennomført i norsk rett, men tatt inn i EØS-avtalen. Det er foreslått at disse forordningene gjøres gjeldende som forskrifter, og tas inn i AIF-forskriften med hjemmel i AIF-loven §1-5.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, og ble publisert i Official Journal i EU 10. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2017
Anvendelsesdato i EU
01.03.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
15.01.2019
Høringsfrist
26.02.2019