Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av typen, formatet og frekvensen av data som skal gjøres tilgjengelig av medlemsstatene for rapportering i henhold til forordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer, og om endring av rådsdirektiv 91/689/EF og 96/61/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1741 of 23 September 2019 establishing the type, format and frequency of data to be made available by the Member States for the purposes of reporting under Regulation (EC) No 166/2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register, and amending Council Directives 91/689/EC and 96/61/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 166/2006 (i det følgende benævnt »forordningen«) indrapporterer medlemsstaterne data til Kommissionen om udledninger og overførsler af forurenende stoffer fra store industrianlæg. Kommissionen samler disse data i et elektronisk og offentligt tilgængeligt europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (i det følgende benævnt »E-PRTR«) for at gøre det lettere for offentligheden at deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og mindske forureningen af miljøet.

(2) Med henblik på at styrke sammenhængen med rapporteringen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU, hvis format, hyppighed og indhold er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1135, blev forordningen ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1010 (i det følgende benævnt »ændringen«) for at tillægge Kommissionen gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge hvilke typer oplysninger, der skal stilles til rådighed i henhold til forordningen, og til at afskaffe det rapporteringsformat, der i øjeblikket er fastsat i nævnte forordning.

(3) Det blev i ændringen understreget, hvor vigtigt det er at gøre det muligt for unionsborgerne hurtigt at få adgang til miljøoplysninger og nødvendigheden af, at medlemsstaterne og Kommissionen gør data offentligt tilgængelige så hurtigt som teknisk muligt. Det blev i ændringen også fastsat, at medlemsstaternes rapportering skal finde sted senest 11 måneder efter rapporteringsårets afslutning, og at målet om at oplysningerne står til rådighed inden for tre måneder efter årets udgang, herunder ved at gøre fremskridt hen imod dette mål gennem en gennemførelsesretsakt i henhold til forordningen.

(4) Den nuværende praksis og informationsteknologi, der anvendes til rapportering, har til formål at sikre høj datakvalitet i både de nationale registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer og i E-PRTR. Målet med en hurtigere offentliggørelse af E-PRTR-oplysninger bør yderligere fremme indberetningen af oplysninger af høj kvalitet. Da dette mål kræver en trinvis tilgang og nøje forberedelse, herunder afprøvning af nye rapporteringsmetoder og udvikling af nye rapporteringsværktøjer, navnlig med henblik på validering og kvalitetskontrol af de rapporterede data, bør rapporteringsfristerne genovervejes i lyset af fremskridtet inden for informationsteknologi, resultaterne af pilotafprøvning og medlemsstaternes bedste praksis.

(5) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 19 i forordningen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2019
Anvendelsesdato i EU
10.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet