EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1685 av 4. oktober 2019 om oppnevning av et EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre mindre dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1685 of 4 October 2019 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare for poultry and other small farmed animals

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2019)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen, artikkel 95 gir hjemmel til å oppnevne EU referansesenter for dyrevelferd. EU har nå oppnevnt det andre referansesenter for dyrevelferd. Senteret skal arbeide med fjørfe og andre arter som pelsdyr og kanin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

'Vurdering
Oppgavene til referansesenteret er nedfelt i Kontrollforordningen artikkel 96. Senteret skal bidra med kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende. Senteret vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et fokusområde er bruk av velferdsindikatorer og måter å vurdere dyrevelferden på. Dette kan Norge ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet