EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1389 av 26. juli 2017 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende utpeking av et EU-referanselaboratorium for matbårne virus

Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the designation of the EU reference laboratory for foodborne viruses

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Endringen består i at det oppnevnes et nytt EU-referanselaboratorium for matbårne virus.

Det utpekte laboratoriet er; Livsmedelsverket, Uppsala, Sverige.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En konsekvens av endringen er at vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for de samme sykdommene. I Norge er det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har relevant kompetanse for dette.
Mattilsynet har sendt forespørsel til NMBU om opprettelse av et nasjonalt referanselaboratorium for matbårne virus.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.07.2017
Anvendelsesdato i EU
16.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet