EU-programmet Erasmus (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om 'Erasmus': EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport, og om oppheving av forordning (EU) nr. 1288/2013

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013

Siste nytt

Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.11.2018

Foto: Pixabay

Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 4.6.2018)

EU vil doble støtten til Erasmus

Med et budsjett på 30 milliarder euro skal EUs neste Erasmus-program for utdanning bli mer tilgjengelig, bredere og mer framtidsrettet.

- Hver euro som vi investerer i Erasmus er en investering i fremtiden vår – i fremtiden til et ungt menneske, en lærer eller en praktikant og i Europas fremtid. Som en tidligere Erasmus-student, snakker jeg av egen erfaring, sa vise-president i Europakommisjonen, Jyrki Katainen, da han presenterte forslaget til nytt Erasmus-program.

Europakommisjonen la tidligere i vår frem sitt forslag til nytt langtidsbudsjett til EU for perioden 2021-2027. I forslaget lå et økt fokus på ungdom, med blant annet et forslag å doble budsjettet til neste program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, fra 14,7 milliarder euro i inneværende langtidsbudsjett, til 30 milliarder euro i neste. Onsdag kom forslaget til det neste Erasmus-programmet, som viser hvordan Kommisjonen vil disponere ressursene.

- Kommisjonens uttalelser under fremleggelsen av programforslaget illustrerer godt hvorfor man ønsker å styrke utdannings- og opplæringsprogrammet: Det er et fremtidsrettet program ved at det retter seg mot unge mennesker og utdanning, og det er nært innbyggerne. Programmet er rett og slett en sterk merkevare for EU, sier Ragnhild Skålid, utdanningsråd ved Norges delegasjon til EU.
Evolusjon, ikke revolusjon

Kommisjonens forslag er ikke et forsøk på å finne opp hjulet på nytt, men heller en satsing på å utvikle programmet innenfor de rammene som finnes i dag.

- Programforslaget ivaretar anbefalingen Kommisjonen har fått gjennom midtveisevalueringen av Erasmus+, om at man ønsker evolusjon, ikke revolusjon, i det nye programmet. Kommisjonen følger opp dette ved å beholde dagens innretting av programmet og gjøre endringer innenfor gjeldende arkitektur, sier Skålid.
Stor satsing på mobilitet

Mobilitet er en stor satsing for det kommende programmet, og Europakommisjonen har lagt frem en ambisiøs målsetning om en tredobling av antall mennesker som reiser til et annet land gjennom programmet, fra 4 millioner i dagens program, til 12 millioner i det kommende.

- Dette skal blant annet gjennomføres ved å gjøre programmet mer fleksibelt og tilpasset forskjellige målgrupper. Slik skal man nå bedre ut til nye grupper unge mennesker, og sørge for at programmet blir mer inkluderende, sier Skålid.

I Norge er antallet personer som deltar i Erasmus-programmet økende, og det ble blant annet slått ny rekord i antall norske Erasmus-studenter i 2016. Det kan du lese mer om her.

Satsing på fremtiden

Europakommisjonen ønsker også at programmet skal bidra til å styrke EUs innovasjonskapasitet gjennom mobilitet og samarbeidsaktiviteter som fremmer utvikling av kunnskap og kompetanse innenfor framtidsrettede studier, som teknologi, klima, miljø, kunstig intelligens og robotteknologi.

Erasmus post-brexit

I lys av brexit-forhandlingene er det knyttet spenning til hvilken tilgang Storbritannia vil få i EUs programmer i fremtiden. I Europakommisjonen forslag til nytt Erasmus-program foreslås det endring i regelverk som åpner for at Storbritannia kan fortsette sin deltakelse etter brexit, såfremt det er en rettferdig balanse mellom hva landet bidrar med og hva det får igjen.