EU-mål for reduksjon av visse salmonellaserotyper hos verpehøner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper hos verpehøner av arten Gallus gallus og om endring av forordning (EF) nr. 2160/2003 og kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010

Commission Regulation (EU) No 517/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of certain Salmonella serotypes in laying hens of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003 and Commission Regulation (EU) No 200/2010

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 2160/2003 om EU-prevalensmål for reduksjon av forekomsten av visse salmonellaserotyper i verpehøns av arten Gallus gallus. Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 200/2010, og opphever forordning (EF) nr.1168/2006.

I rettsakten reviderer Kommisjonen målsetninger for reduksjon av salmonellaforekomsten hos verpehøns, noe som skal resultere i færre salmonella-infiserte egg i EU. Hver enkelt medlemsstat skal arbeide for å redusere prevalensen av salmonella-infiserte verpehøns med en bestemt minimumsprosentsats i året, jf. forordningens artikkel 1. Den årlige minimumsprosenten for reduksjon i det enkelte medlemsland avhenger av prevalensen det foregående år.

Forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 4 krever fastsettelse av mål for reduksjon av forekomsten av zoonoser. For verpehøns er det i denne rettsakten fastsatt nytt mål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. Forordning (EF) nr. 2160/2003 endres ved at det i vedlegg II, del C settes inn et punkt 6 om at alle henvisninger til Salmonella typhimurium i det aktuelle avsnittet også omfatter monofasiske former. Det er også i forordningens vedlegg fastsatt revidert prøvetakingsregime for å bekrefte måloppnåelse. Videre fastsetter rettsakten i vedlegget ulike kontrolltiltak som skal etterprøve om EF-målet for reduksjon av forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos voksne verpehøns av arten Gallus gallus etterleves. Disse kravene er knyttet opp til prøvetaking, overvåking samt undersøkelse av prøver fra verpehønsflokker. Her finnes også utfyllende bestemmelser vedrørende informasjon om resultater og videre rapportering.

Forordningen endrer også forordning (EU) nr. 200/2010 ved at artikkel 1 også omfatter monofasiske Salmonella typhimurium.

Rettsakten inneholder også myndighetsforpliktelser.

Merknader
Rettsakten medfører en teknisk endring i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (salmonellaforskriften) som er nasjonal og i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer (henvisningsforskriften) når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Etter Mattilsynets vurdering er det åpenbart unødvendig å høre rettsakten ettersom innholdet i rettsakten allerede er en del av salmonellaforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er kun tekniske endringer som vil bli gjort i forskriftene. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet eller for bransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2011
Anvendelsesdato i EU
29.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 441-447
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2012
Anvendes fra i Norge
13.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0517
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro