EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av broilere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 av 8. mars 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokker av broilere, som fast satt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003

Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 omhandler fastsettelse av et endelig unionsmål for reduksjon av Salmonella hos flokker av slaktekylling i henhold til kravet gitt i forordning (EF) nr. 2160/2003. Forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 4 krever fastsettelse av mål for reduksjon av forekomsten av zoonoser. Videre er det lagt inn at resultatene av prøvene, som er tatt av hver flokk av slaktekyllingene i henhold til denne rettsakten, er en del av matkjede-informasjonen som kreves i henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004.

Kommisjonen har på bakgrunn av en risikovurdering fra EFSA laget et utkast til ny rettsakt, som omfatter Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, inkludert monofasiske varianter som man antar oftest er årsak til salmonellainfeksjon hos mennesker. Videre er rettsakten harmonisert med de sist endrede salmonellarettsaktene med hensyn til prøvetakingsmetoder og prøvetakingsplan. Hovedinnholdet i rettsakten er en videreføring av allerede eksisterende krav som er dekket av tidligere høring, jf. Høringsnotat - forslag til endrede regler om kontroll av Salmonella datert 30.10.2009. Rettsakten opphever forordning (EF) nr. 646/2007.
I rettsakten åpner Kommisjonen for at nasjonale myndigheter kan tillate at flokker med saktevoksende økologiske slaktekyllinger eldre enn 81 dager kan testes i løpet av de 6 siste ukene før slakting. I dag er det krav om at alle slaktekyllinger skal testes i løpet av de tre siste ukene før slakting. Bakgrunnen for forslaget er at ikke alle slaktekyllingene i samme flokk sendes til slakting samtidig. I Norge slaktes økologiske slaktekyllinger ved ca. 12 ukers alder (84 dager) og vanlig slaktekylling ved ca. 6 ukers alder (42 dager).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører en teknisk endring i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (salmonellaforskriften), som er nasjonal, og i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer (henvisningsforskriften) når rettsakten tas inn i EØS-avtalen. Selv om rettsakten åpner for at myndighetene kan tillate at saktevoksende slaktekyllinger testes i løpet av de siste 6 uker før slakting, vil Mattilsynet beholde dagens krav om testing i løpet av de siste tre ukene for alle slaktekyllinger, også for saktevoksende slaktekyllinger eldre enn 12 uker (84 dager). Bakgrunnen er at smitte kan skje (for eksempel via fôr) helt frem til slakting. Derfor ønsker Mattilsynet at alle slaktekyllinger testes så nær slaktetidspunktet som mulig. Endringen vil ikke påvirke Norges salmonellagaranti, idet kravene angitt i salmonellagarantien fortsatt må følges ved eventuell eksport av kjøtt fra slaktekylling fra EØS-stater til Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det gjøres kun tekniske endringer i forskriftene. Gjennomføring av rettsakten vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
På SCFCAH-møtet 17. mai 2011 påpekte flere medlemsstater og Norge at man ønsker å beholde dagens krav om testing i løpet av de siste tre ukene før slakting for alle slaktekyllinger, også for saktevoksende slaktekyllinger eldre enn 12 uker (84 dager).

Rettsakten ble vedtatt i EU første gang 17.10.2011 og deretter sendt på scrutiny-høring, før endelig vedtakelse i EU 8. mars 2012. Mattilsynet har igangsatt arbeid med gjennomføring av rettsakten og utfyllende bestemmelser i norsk regelverk. Dato for høringsstart er tentativ.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2012
Anvendelsesdato i EU
12.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 11-16
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
30.03.2012
Høringsfrist
01.06.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2012
Anvendes fra i Norge
29.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0200
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro