EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 172/2013 av 26. februar 2013 om fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser fra registeret som er omtalt i forordning (EF) nr. 1234/2007

Commission Implementing Regulation (EU) No 172/2013 of 26 February 2013 on the removing of certain existing wine names from the register provided for in Council Regulation (EC) No 1234/2007

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner visse betegnelser fra registeret over vinbetegnelser som er beskyttet i EU. De aktuelle beskyttede vinbetegnelsene er i en overgangsperiode videreført fra EUs "gamle" vinregelverk. Videre beskyttelse av betegnelsene i EU, forutsatte at medlemsstatene innen en gitt frist oversendte til Kommisjonen såkalte tekniske filer og de nasjonale beskyttelsesvedtakene knyttet til betegnelsene. I disse tilfellene har ikke de aktuelle medlemsstatene oversendt nødvendig informasjon til Kommisjonen innen fristen, og følgen av dette er at de beskyttede vinbetegnelsene slettes fra registeret med den virkning at betegnelsene ikke lenger er beskyttet i EU.

Viner som er satt i omsetning eller merket med de aktuelle betegnelsene før 2. mars 2013, kan omsettes videre til lagrene er tomme.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i den nye vinforskriften som ble fastsatt 21. mars 2013 av Landbruks- og matdepartementet. Den nye vinforskriften skal tre i kraft 15. april 2013 og erstatte forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften). Den nye vinforskriften er foreløpig ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2013
Anvendelsesdato i EU
02.03.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 435-439
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.11.2013
Anvendes fra i Norge
09.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0172
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro