EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 52/2013 av 22. januar 2013 om endringer i vedlegg XIb i rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 når det gjelder perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin og rektifisert konsentrert druemost

Commission Implementing Regulation (EU) No 52/2013 of 22 January 2013 amending Annex XIb to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards semi-sparkling wine, aerated semi-sparkling wine and rectified concentrated grape must

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg XIb i forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Vedlegg XIb inneholder en opplisting av de ulike kategoriene av/navnene på druevinprodukter, med tilhørende vilkår for bruk av det aktuelle navnet, ved markedsføring av slike produkter i EU. Endringene som fremgår av denne forordningen (32013R0052) gjelder kategoriene perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin og rektifisert konsentrert druemost. For det første gjeninnføres det bestemmelser under kategoriene 8 og 9 om henholdsvis perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin, som åpner for at slike viner ikke bare skal kunne produseres med utgangspunkt i vin, men også med utgangspunkt i ung, ikke ferdiggjæret vin, druemost og druemost i gjæring. Disse bestemmelsene hadde ved en feil, falt ut av regelverket ved overgangen mellom EUs gamle og nye vinregelverk. På grunn av at nye produksjonsmetoder nå har gjort det mulig å produsere rektifisert konsentrert druemost i krystallisert form, endres også definisjonen av rektifisert konsentrert druemost i kategori nr. 14 slik at den også tar høyde for dette. Tidligere var det bare mulig å produsere rektifisert konsentrert druemost i flytende form.

Merknader
Rettslige konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i den nye vinforskriften som skal erstatte forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften). Den nye vinforskriften forventes fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med ikrafttredelse 1. april 2013.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser: Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.01.2013
Anvendelsesdato i EU
26.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 494-495
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2013
Anvendes fra i Norge
15.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro