Enterobakterier i pasteuriserte meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 365/2010 av 28. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler når det gjelder enterobakterier i pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende meieriprodukter og Listeria monocytogenes i konsumsalt

Commission Regulation (EU) No 365/2010 of 28 April 2010 amending Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs as regards Enterobacteriaceae in pasteurised milk and other pasteurised liquid dairy products and Listeria monocytogenes in food grade salt

Siste nytt

EØS-komitevedtak 21.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 365/2010 endrer forordning (EF) nr. 2073/2005.

Forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler omhandler prøvingen som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal foreta. Forordningen er gjennomført i forskrift 22.desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene § 2.

Forordning (EU) nr. 365/2010 endrer de gjeldende mikrobiologiske kriterier for næringsmidler på følgende punkter:

I Kapittel 1:Kriterier for næringsmiddeltrygghet endres følgende punkter:

1.5 Kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt fra fjørfe som er beregnet på å spises kokt eller stekt.

1.9 Kjøttprodukter fra fjørfe som er beregnet på å spises kokt eller stekt.
Overgangstidene som var oppgitt under de respektive grenseverdiene, er nå fjernet permanent for de to nevnte næringsmiddelkategoriene. Fravær av Salmonella i 25 gram er kravet for alle EØS-stater og tredjestater fra 1. januar 2010. Dette har vært planlagt og kommunisert over lengre tid. Dette er gjort for å klargjøre for brukerne at overgangstidene er slutt.

1.24 Morsmelkerstatning i pulverform og næringsmidler til spesielle medisinske formål i pulverform, beregnet på spedbarn under seks måneder.
Enterobacter sakazaki er satt i parentes og Cronobacter spp. ført opp under mikroorganismer man skal teste for. Grunnen er at nyere medisinsk nomenklatur har gitt denne bakterien nytt navn.

Fotnote 4 angir: Regelmessig prøving mot kriteriet (for Listeria monocytogenes i 1.3) er under normale omstendigheter ikke hensiktsmessig ved følgende spiseferdige næringsmidler:
Konsumsalt skal føres opp på denne listen over unntak fra prøvingen som driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal foreta. Nyere vitenskapelig dokumentasjon viser at Listeria monocytogenes ikke vokser i dette næringsmidlet. Testing er derfor ikke er nødvendig.

I Kapittel 2 Hygienekriterier for prosessen, endres følgende punkter:

2.2.1 Pasteurisert melk og andre pasteuriserte flytende melkeprodukter.
Man har satt en ny grenseverdi for Enterobakterier og referansemetoden er endret. ISO metode ISO-21528-1 er erstattet med ISO-21528-2, da den gamle var uhensiktsmessig og tok lang tid å utføre. Den nye referansemetoden er mer sensitiv enn den tidligere. Derfor er også kriteriet endret: Grenseverdien er satt høyere, og er nå 10 kde (kolonidannende enheter)/ml.

Fotnote 2: Skal nå gjelde også for 2.2.1. Dette for å få en enhetlig tilnærming i hele næringsmiddelgruppen 2.2 Melk og melkeprodukter.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) som er en del av hygienepakken.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten skal også hjemles i vedlegg I, kapittel I (veterinære forhold), men av tekniske årsaker får vi ikke registrert inn to hjemler tidligere i dette notatet. Rettsakten hjemles også i vedlegg I, kapittel I, underkapitel 6 om nasjonale referanselaboratorier etc.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 20. mai 2010, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2010
Anvendelsesdato i EU
19.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 228-230
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0365
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro