Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2146 av 26. november 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til ajourføring av de årlige, månedlige og kortfristede månedlige energistatistikker

Commission Regulation (EU) 2019/2146 of 26 November 2019 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1099/2008 fastlægger en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelig energistatistik i Unionen.

(2) Energistatistikkerne skal løbende udvikles på grund af de hastige teknologiske fremskridt, udviklingen i Unionens energipolitikker og vigtigheden af, at Unionens mål og overvågningen af fremskridtene med at nå dem baseres på officielle energidata. Det er derfor nødvendigt regelmæssigt at ajourføre den europæiske ramme for indberetning af energistatistikker for at afspejle stigende eller ændrede behov.

(3) Kommissionen har identificeret en række aspekter af de årlige, månedlige og kortsigtede månedlige energistatistikker, som skal ajourføres. Disse aspekter indebærer navnlig en større detaljeringsgrad i statistikkerne over det endelige energiforbrug i industrien, begrebsmæssige tilpasninger af definitionerne for handel med naturgas for at opnå bedre konsistens, gøre indberetningen af visse data obligatorisk og øge rettidigheden af den månedlige indsamling af data vedrørende kul og elektricitet. Kommissionen og medlemsstaterne har drøftet og indgået aftale om en række tekniske aspekter, heriblandt anvendelsesområde, gennemførlighed, produktionsomkostninger, fortrolighed og indberetningsbyrden for medlemsstaterne.

(4) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
05.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet