Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) nr. 2019/2018 med hensyn til krav til energimerking av elektroniske skjermer, lyskilder, vaskemaskiner, kombinerte vaskemaskiner og tørketromler, oppvaskmaskiner, kjøleapparater, og kjøleapparater til direktesalgsformål

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) No 2019/2018 with regard to energy labelling requirements for electronic displays, light sources, washing machines and washerdryers, dishwashers, refrigerating appliances and refrigerating appliances with a direct sales function

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2020. EØS-notat offentliggjort 7.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2020)

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår felles endringer som skal klargjøre begrepet «declared values» og forskjellen mellom «a parameter» and a «value». I tillegg foreslås spesifikke endringer i hver av de enkelte forordningene. Les mer i Kommisjonens saksdokument som er vedlagt dette EØS-notatet. Endringsforslagene omfatter følgende forordninger:

(EU) nr. 2019/2013 Elektroniske skjermer
(EU) nr. 2019/2014 Vaskemaskiner
(EU) nr 2019/2015 Lyskilder
(EU) nr 2019/2016 Kjøleapparater (bla husholdninger)
(EU) nr. 2019/2017 Oppvaskmaskiner
(EU) nr. 2019/2018 Kjøleapparater til direktesalgsformål

Merknader

Rettslige konsekvenser
På nåværende tidspunkt antar vi at det ikke vil være noen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
På nåværende tidspunkt antar vi at det ikke vil være noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
På nåværende tidspunkt er det ingen merknader.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Saken ble diskutert i samrådsforum for økodesign og energimerking 4. juni 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet