Energimerking av lyskilder (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskilder som opphever forordning (EU) nr. 874/2012 med omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar

(Under development) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources repealing Regulation (EU) No 874/2012 with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.6.2018)

Denne saken er knyttet til rammeforordningen for energimerking av produkter, energimerkeforordning 2017/1369, som erstatter det tidligere energimerkedirektivet 2010/30/EF. Rammeforordningen er ennå ikke gjennomført i Norge. Forordningen er, sammen med økodesigndirektivet, et virkemiddel for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Energimerkedirektivet/-forordningen, med underliggende produktspesifikke forordninger, pålegger leverandører og forhandlere blant annet å forsyne produktene med trykte og elektroniske versjoner av energimerket og produktdatablad slik at forbrukeren kan ta et bevisst valg i kjøpssituasjonen. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har startet en revisjon av energimerkeforordning 874/2012 for belysning. Revisjonen befinner seg i konsulterende fase der medlemmene i Samrådsforum kan kommentere på utkastet til revidert forordning.

Endringer på energimerket
Det nye energimerket vil, ved første introduksjon, ha energiklasse A, og eventuelt også B, tom. Det forventes at å ta mellom seks og 10 år før energiklasse A dekker 30% av modellene på markedet alternativt at energiklassene A og B til sammen dekker 50% av markedet. Det nye energimerket skal inneholde en QR-kode som forbrukerne kan skanne med sin mobiltelefon og dermed få tilgang til informasjonen på produktdatabladet.

Energiklasseskalaen for belysningsprodukter baseres på en ny utregningsmåte. Grensene for energieffektivitetsklassene er definert direkte i form av lyskildeeffektivitet, som et resultat av totalt lys avgitt av en lyskilde (i lumen, lm) dividert på inngangseffekt (i Watt, W) og uttrykt som lm/W. Hele skalaen, fra A til G, vil tas i bruk. Bredden i energiklassene foreslås å spenne over 25 lm/W: alle lyskilder over 210 lm/W får energiklasse A. Alle lyskilder under 85 lm/W får energiklasse G.

Merknader
Hovedrettsakten – energimerkeforordning 2017/1369 (som erstatter 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Rettslige konsekvenser
Energimerkedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 01.06.2013. Rammeforordningen for energimerking av produkter, nr. 2017/1369 er ikke tatt inn i EØS-avtalen. En eventuell gjennomføring av den nye energimerkeforordningen for belysning, kan skje uavhengig av om rammeforordning 2017/1369 er gjennomført i Norge eller ikke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden det er snakk om en revidering av en forordning som allerede er gjennomført i Norge (874/2012), antas det at den reviderte versjonen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter utover de eksisterende.

For produsenter, kan de nye kravene knyttet til informasjonsmateriell og registrering av produktinformasjon i en produktdatabase ha økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
NVE publiserte en nyhet på sine hjemmesider den 26. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien. Den 24. november 2017 publiserte NVE en høring av utkastet til revidert forordning. NVE mottok ingen høringsinnspill.

Vurdering
Revisjonen er ikke blant NVEs prioriterte saker og NVE deltar derfor ikke aktivt i prosessen. Vi kan ikke se at revisjonen av forordningen vil kunne ha konsekvenser for Norge som ikke også vil gjelde for andre EØS-land.

Andre opplysninger
Notatet er oppdatert på grunnlag av arbeidsdokumentene som Kommisjonen sendte ut til møtet i Samrådsforum 7. desember 2017.

Status
Utkastet til arbeidsdokument ble behandlet i Samrådsforum 7. desember 2017. NVE antar at det vil kunne avholdes møte i ekspertgruppekomiteen for energimerking rett før eller etter sommeren 2018.

Kommisjonen har som uttalt mål at den reviderte energimerkeforordningen skal vedtas innen begynnelsen av november 2018.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet