Energimerking av lyskilder (revisjon)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskjelder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of light sources and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2019)

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Forordningen omfatter belysningsprodukter og er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2017/1369. Forordningen reviderer gjeldende forordning nr 874/2012 om energimerking av lamper og armaturer og som er gjennomført i Norge med energimerkeforskriften for produkter. Virkeområdet for den reviderte forordningen er belysningsprodukter med eller uten integrert forkoplingsutstyr. Kravene gjelder også for lyskilder plassert i markedet i et integrert produkt

Kommisjonen anslår at summen av besparelsen i primærenergi fra revidert økodesignforordning og revidert energimerkeforordning for belysningsprodukter i EU er 125 TWh/år fram mot 2030, eller 41,9 TWh i besparelser i sluttenergibruk i 2030.

Forordningen pålegger plikter til leverandører, forhandlere og tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer.

Leverandører skal blant annet sørge for at trykket og elektronisk versjon av energietikett (energiklasseskala A-G) og produktdatablad er tilgjengelig for forhandlerne. De skal også påse at informasjonen fra teknisk dokumentasjon og produktdatablad er lagt inn i EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL). Videre skal leverandør sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, alltid viser energiklassen. Leverandør skal også gjøre tilgjengelig, på forhandlers forespørsel, trykte etiketter som kan limes på produktet for å reskalere det.

Forhandlerne skal blant annet sørge for å fremvise energietiketten både i fysiske butikker og i nettbutikker. Ved nettsalg, skal også produktdatabladet være tilgjengelig for kjøpere. Videre skal forhandler sørge for at enhver synlig reklame eller teknisk markedsføring knyttet til en modell, viser energiklassen.

Tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer skal tilrettelegge for elektronisk visning av energietikett og produktdatablad på plattformen som forhandler benytter for å selge sine produkter. Tilbyderen er også pålagt å informere forhandler om dennes plikt til å fremvise energietikett og produktdatablad.

Sirkulærøkonomiaspekter i fremtidige energimerkeforordninger

Artikkel 8 (Review) i den aktuelle forordningen varsler at man ved neste gjennomgang av forordningen (om senest fem år) skal vurdere hvordan man kan innarbeide sirkulærøkonomiaspekter i energimerkeforordningen. Den samme ordlyden vil trolig inngå i de fleste kommende forslag til reviderte energimerkeforordninger i tiden fremover.

• Virkningsdato for energimerkeforordningen er 1. september 2021.

• Imidlertid vil kravet om å registrere informasjonen på produktdatabladet i EUs produktdatabase for energimerkede produkter (EPREL) ha virkning fra 1. mai 2021.

• Kravene om energimerking av lysarmaturer, som beskrevet i forordning nr. 874/2012, oppheves på den dato forordningen trer i kraft.

Merknader
Hovedrettsakten – energimerkeforordning 2017/1369 (som erstatter energimerkedirektiv 2010/30/EF) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (forbrukermerkeloven) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).

Rettslige konsekvenser
Energimerkedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft 01.06.2013. EØS-komiteen har 29. mars 2019 besluttet at rammeforordningen for energimerking av produkter, forordning 2017/1369, innlemmes i EØS-avtalen, med forbehold om Stortingets samtykke. Rammeforordningen er p.t. ikke gjennomført i forbrukermerkeloven.

Når energimerkeforordningen for belysningsprodukter er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

For forhandlere vil kravet om å erstatte energietikettene med nye etiketter på pakningene med lyskilder, kunne medføre en økonomisk eller administrativ byrde for foretaket.

Det nye regelverket fjerner kravet om energimerking av armaturer. Ifølge EU-kommisjonen, tar denne endringen bort en administrativ byrde for produsenter av armaturer.

Ifølge Lighting Europe vil omfanget av produkter omfattet av energimerkeforordningen for belysningsprodukter medføre at et større antall modeller av lyskilder vil måtte registreres i produktdatabasen EPREL, til en høyere kostnad enn det EU-kommisjonens konsekvensutredning for produktdatabasen konkluderte med.

For produsenter, kan de nye kravene knyttet til registrering av produktinformasjon i en produktdatabase ha økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
NVE la ut en nyhet på sine hjemmesider den 26. mars 2015 om oppstart av revisjonsstudien.

Den 24. november 2017 og den 19. november 2018 ble utkast til forordning lagt ut på høring på NVEs nettsider. NVE mottok ingen høringsinnspill.

NVE vurderer forordningen til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Møte i ekspertgruppekomiteen for energimerking av produkter ble avholdt 18. desember 2018. Kommisjonen vedtok den delegerte rettsakten den 11. mars 2019.
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/921

Belysningsprodukter er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2019
Gjennomføringsfrist i EU
01.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet