Endringer vedrørende import, transitt og veterinærsertifikater for fjørfe og fjørfeprodukter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 411/2009 av 18. mai 2009 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transiteres gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater

Commission Regulation (EC) No 411/2009 of 18 May 2009 amending Regulation (EC) No 798/2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat av 21.9.2009)

Sammendrag av innhold
Endringer i sertifikatmodeller ved import til fellesskapet fra tredjeland.

Sertifikatmodell for import av daggamle kyllinger unntatt strutsefugl (DOC) og sertifikatmodell for import av rugeegg fra fjørfe, unntatt strutsefugl (HEP) endres slik at det blir enklere å importere daggamle kyllinger og rugeegg fra Canada selv om de har utbrudd av LPAI. Det vil nå bli mulig å importere daggamle kyllinger og rugeegg fra Canada fra områder hvor det ikke er pålagt restriksjoner. Dette gjøres fordi Canada har vist at de er i stand til å hindre spredning av LPAI, og fordi Canada har gitt Kommisjonen tilfredstillende informasjon om kontrolltiltak og beskrivelse av restriksjoner som blir gjennomført ved utbrud av LPAI.

OIE har nylig gitt retningslinjer for inaktivering av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Sertifikatmodell for eggprodukter (EP) endres i tråd med disse retningslinjene.

Testmetodene for Salmonella Arizona endres for å tillate tredjeland å bruke laboratoriemetoder som er anbefalt av OIE.

I sertifikatmodell for transitt/lagring av visse produkter (vedlegg XI) korrigeres ved at fotnote (2) strykes.

Bestemmelsene ovenfor er gitt med en overgangsperiode frem til 15. juli 2009. Det vil si at de "gamle" sertifikatene kan brukes frem til denne datoen.

Forordningens artikkel 7 endres ved at primærutbrudd av LPAI i tredjeland skal rapporteres til kommisjonen innen 24 timer på samme måte som HPAI og Newcastle disease.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om helsemessige betingelser ved import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Implementering av rettsakten medfører ikke plikt til å notifisere ESA.

Vurdering
Retsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/Efta-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2009
Anvendelsesdato i EU
23.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2009
Anvendes fra i Norge
25.06.2009