Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland

Tittel

Kommisjonen gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/744 av 8. mai 2015 om godkjenning av den foreløpige foranstaltning truffet av Nederland i henhold til artikkel 52 i Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 for så vidt angår supplerende krav til emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin

Commission Implementing Decision (EU) 2015/744of 8 May 2015 authorising the provisional measure taken by the Netherlands in accordance with Article 52 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council as regards additional packaging and labelling requirements for electronic cigarettes containing nicotine and refill containers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen).Ved Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2015/744 godkjennes det at Nederland innfører supplerende krav til emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin.

Merknader
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som nå er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Vår vurdering er at Norge ikke er forpliktet til å gjennomføre beslutning (EU) 2015/744 i norsk rett siden den ikke gir rettigheter og plikter til private i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. mai 2015.Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Videre er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2015
Anvendelsesdato i EU
09.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0744
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro