Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/896 av 19. juni 2018 om metoden til beregning av det årlige forbruk av lette plasbæreposer, og om endring av vedtak 2005/27/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/896 of 19 June 2018 laying down the methodology for the calculation of the annual consumption of lightweight plastic carrier bags and amending Decision 2005/270/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv 94/62/EF pålægger medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer og fastsætter, at disse foranstaltninger skal sikre, at et bestemt antal letvægtsplastbæreposer pr. person pr. år eller et ækvivalent mål fastsat i vægt ikke overskrides.

(2) Det er nødvendigt at anvende et harmoniseret indberetningssystem og en harmoniseret metode til beregning af forbruget af letvægtsplastbæreposer pr. person med henblik på at overvåge forbruget på EU-plan og vurdere, om der er opnået en bæredygtig reduktion af forbruget af disse plastbæreposer.

(3) Medlemsstaterne kan fastlægge deres nationale foranstaltninger enten ved henvisning til antallet af letvægtsplastbæreposer eller ved henvisning til vægt. Den tilgang, der anvendes til måling af forbruget af letvægtsplastbæreposer, er uløseligt forbundet med de foranstaltninger, der iværksættes med henblik på at reducere forbruget. Metoden til beregning af forbruget bør derfor både omfatte en antalsbaseret beregning og en vægtbaseret beregning med henblik på at tage hensyn til medlemsstaternes valg mellem de to typer reduktionsforanstaltninger.

(4) Hvis der træffes foranstaltninger til at begrænse det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer udtrykt i vægt, bør oplysninger om den gennemsnitlige vægt af letvægtsplastbæreposer indberettes for at gøre det muligt at omregne forbrugstallene til antal letvægtsplastbæreposer, således at de indberettede data fra forskellige medlemsstater baseret på vægt eller antal letvægtsplastbæreposer kan sammenlignes.

(5) Medlemsstaterne kan fritage plastbæreposer med meget lav vægt fra de nationale foranstaltninger til reduktion af forbruget. Denne type poser regnes dog også for at være letvægtsplastbæreposer i forbindelse med indberetningen og skal indgå i indberetningen af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer. Beregningsmetoder baseret på indtægter fra obligatoriske skatter, afgifter eller gebyrer må ikke tage hensyn til disse fritagne poser. For at tage hensyn til dette bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører indberetter antallet eller vægten af alle markedsførte letvægtsplastposer, også de poser, der er fritaget for sådanne skatter, afgifter eller gebyrer.

(6) Tabeller til indberetning af emballage og emballageaffald er anført i bilaget til beslutning 2005/270/EF . Der er behov for nye tabeller til indberetning af forbruget af letvægtsplastbæreposer. Beslutning 2005/270/EF bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.06.2018
Anvendelsesdato i EU
15.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet