Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske minstespesifikasjoner og minstekrav til framgangsmåter for sikkerhetsnivåene for elektroniske identifikasjonsmidler i henhold til artikkel 8 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1502 of 8 September 2015 on setting out minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means pursuant to Article 8(3) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2016)

Sammendrag av innhold
Etter Europaparlaments- og rådsforordning nr. 910/2014 (EU) om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (eIDAS-forordningen), skal det for eID-løsninger som er notifisert etter forordningens artikkel 9 (1) angis hvilket av sikringsnivåene/tillitsnivåene 'lav', 'betydelig' eller 'høy' eIDene under ordningen tilfredsstiller. Hovedformålet med gjensidig anerkjennelse av eID på tvers av medlemslandene er å gjøre det mulig for innbyggerne i EU/EØS å kunne bruke sine nasjonale eID-er på tvers. Siden medlemslandene har forskjellige eID-løsninger, er det nødvendig med en mekanisme for å gjøre dem sammenlignbare og interoperable. Gjennomføringsforordningen om sikringsnivåer inneholder detaljerte kriterier til de tre tillits-/sikringsnivåene 'lav', 'betydelig' og 'høyt', som gjør det mulig for medlemslandene å 'mappe' deres egne eID-løsninger mot teknologinøytrale nivåbeskrivelser som ikke er låst til bestemte tekniske standarder eller løsninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at eIDAS-forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett, vil gjennomføringsforordningen være EØS-relevant og kan gjennomføres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil være behov for å se nærmere på den norske gjeldende regulering av sikkerhetsnivåer/tillitsnivåer, dvs. selvdeklarasjonsordningen (Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon samt kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor). Dette vil kreve noe ressurser. Forholdet mellom norske tillit-/sikringsnivåer og eIDAS-nivående bør også avklares/forklares for å lette både eID-leverandørenes og forvaltningens arbeid med eID-nivåene.

Sakkyndige instansers merknader
Direktoratet for forvaltning og IKT har deltatt i prosessen med å utarbeide gjennomføringsforordningen i eIDAS Expert Group og finner innholdet akseptabelt.

Vurdering
Gjennomføringsforordningen beskriver minimumskrav til tillits-/sikringsnivåene og nærmere kriterier for oppfyllelse av minimumskravene. Dette sikrer at ulike løsninger kan oppfylle fastsatte nivåer. Gjennomføringsforordningen utfylles av gjennomføringsrettsakten om samarbeid og peer review (Gjennomføringsbeslutning 2015/296).

Status
Gjennomføringsforordningen er publisert i Official Journal 9. september 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.09.2015
Anvendelsesdato i EU
29.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
29.11.2018
Høringsfrist
07.02.2019