e-databeskyttelsesforordningen

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om respekten for privatlivet og vern av persondata i elektronisk kommunikasjon og om oppheving av direktiv 2002/58/EF (Forordning om personvern og elektronisk kommunikasjon)

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

Siste nytt

Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 2.3.2017

EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets høringsbrev 2.3.2017)

1. INNLEIING
EU-kommisjonen publiserte 13. april 2016 ei høyring om kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC) der kommisjonen inviterte til synspunkt på innhaldet i gjeldande kommunikasjonsverndirektiv og bad om innspel på aktuelle endringar i regelverket for å sikre at det blir oppdatert til å møte utfordringane på det digitale området. Høyringsfristen var 5. juli 2016 (sjå også Samferdselsdepartementets informasjon om dette 28. april 2016).

Samferdselsdepartementet sender no forslaget frå EU-kommisjonen til ny kommunikasjonsvernforordning (COM(2017) 10 final) som erstattar kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC) på høyring. Forslaget vart lagt fram 10. januar 2017 og er no til handsaming i Rådet og Europaparlamentet. I høyringa ønsker departementet å få belyst konsekvensane av å gjennomføre forslaget i norsk rett, og kva endringar som eventuelt er ønskeleg at norske myndigheiter arbeider for i den vidare prosessen. Høyringssvar må sendast til Samferdselsdepartementet innan 24. mars 2017.

På bakgrunn av høyringa vil Samferdselsdepartementet i samråd med andre departement følgje opp det vidare arbeidet med forslaget til ny kommunikasjonsvernforordning.

2. KORT OM FORSLAGET
Målet med revisjonen av regelverket og den foreslåtte forordninga er å sikre effektiv og god beskyttelse av konfidensialitet, effektiv beskyttelse mot reklame ein ikkje har bede om og harmonisering, forenkling og oppdatering av regelverket. Dette skal sikrast ved å oppdatere reglane i tråd med den teknologiske utviklinga og utviklinga i marknaden og ved å tilpasse regelverket til personsvernforordninga frå mai 2016 som trer i kraft i mai 2018.

Dei foreslåtte endringane i den nye kommunikasjonsvernforordninga inkluderer

• like krav til sikkerhet, konfidensialitet og brukarrettar til nye, digitale internettbaserte kommunikasjonstenester, såkalla Over-The-Top-tenester (OTT-tenester) som WhatsApp, Facebook, Messenger og Skype, som til tradisjonelle ekomtilbydarar.

• samtykke frå brukaren til at informasjonen som blir etterlaten kan delast med tredjepart gjennom innstillingar i teminalutstyret. Dette går i retning av ei "opt in-løysing" i staden for ei "opt out-løysing" for bruk av informasjonskapslar ("cookies").

• endring av ansvarleg tilsynsmyndigheit. I forslaget legg kommisjonen opp til at same organ skal vere tilsynsmyndigheit for kommunikasjonsvernforordninga som for personvernforordninga. I Norge er det Datatilsynet.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Forordninga kan, som følge av endra forpliktingar samanlikna med gjeldande rett, medføre enkelte økte administrative byrder for norsk næringsliv og for norske offentlege myndigheiter. Det vert peika spesielt på at OTT-tenester no vil omfattast av reguleringa. Samtidig vil forordninga også kunne medføre forenklingar, eksempelvis ved at dagens varslingsrutinar i samband med forskjellige følgjer for brot på datasikkerheit vert foreslått samordna på ein meir einskapleg måte. Forslaget inneber også at dei tradisjonelle ekomtilbydarane kan få fleire moglegheiter, gitt samtykke frå sluttbrukar, til å bruke metadata – mellom anna opplysningar om kvar sluttbrukar er – til å utvikle tilleggstenester og nye forretningsmodellar.

3. HØYRING
Følgjande EU-dokument er tilgjengelege på denne sida, under fanen "Høringsnotat"

• Forslaget til kommunikasjonsvernforordning (COM(2017) 10 final)
• Kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC)
• Evaluering av kommunikasjonsverndirektivet (2002/58/EC)
• Oppsummering av evalueringa av kommunikasjonsverndirektivet
• Konsekvensutgreiing i tre delar
• Oppsummering av konsekvensutgreiinga

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Høring
Høring publisert
02.03.2017
Høringsfrist
24.03.2017
Annen informasjon